آموزش توابع متنی در اکسل

آموزش توابع متنی در اکسل

وبسایت آموزشی اکسل

آموزش توابع متنی در اکسل

اکسل توابع مختلفی را برای متون در نظر گرفته است که ما قصد داریم در این پست به تعدادی از این توابع که جزو توابع پرکاربرد اکسل نیز محسوب میشوند اشاره کنیم :

 • تابع LEN :

  • این تابع برای شمارش تعداد کارکترهای سلول کاربرد دارد . ( نکته : این تابع تعداد فضای خالی بین کارکترها هم شمارش میکند. )
 • تابع LEN در اکسل

  تابع RIGHT :

  • استخراج تعداد کارکترهای مشخص از سمت راست یک سلول معینتابع Right در اکسل
 • تابع LEFT :

  • استخراج تعداد کارکترهای مشخص از سمت چپ یک سلول معینتابع Left در اکسل
 • تابع MID :

  • استخراج تعداد کارکترهای مشخص از شروع مشخص یک سلول معینتابع MID در اکسل
 • تابع LOWER :

  • تبدیل تمام کارکترهای یک سلول به حروف کوچک ( نکته : این تابع بیشتر برای سلول های حاوی متن انگلیسی کاربرد دارد. )آموزش تابع Lower
 • تابع UPPER :

  • تبدیل تمام کارکترهای یک سلول به حروف بزرگ ( نکته : این تابع بیشتر برای سلول های حاوی متن انگلیسی کاربرد دارد. )آموزش تابع UpperFunction
 • تابع PROPER :

  • تبدیل کارکرتر اول سلول مشخص به حرف بزرگآموزش تابع Proper
 • تابع T :

  • این تابع سلول های حاوی متن را نمایش میدهد و در غیراینصورت مقدار خالی را نمایش میدهد .آموزش تابع T

میتوانید از سایر آموزشهای مرتبط با توابع اکسل را از این قسمت مشاهده کنید .