پیدا کردن آخرین مقدار سیب؟فکر کنم اشتباه نوشته شده،بلکه پیدا کردن آخرین مقدار موز صحیح باشه.